سیستم های نظارت و مدیریت تصویری شهری و صنعتی آنالوگ تحت شبکه

SPEED GUN

Automatic detection of various traffic violations

Automatic detection of various traffic violations

پرداخت الکترونیکی عوارض

null

null

عوارض الکترونیک تهران

دریافت عوارض تردد خودرو ها به صورت الکترونیک تاثیر بسزایی در کاهش ترافیک دارد

Reduces Traffic

پرداخت عوارض بدون اتلاف وقت

ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز

null

null

null

مانیتور پیوسته چهار راه ها و جاده ها منجر به کاهش تخلفات سرعت غیر مجاز و عبور از چراغ قرمز می شود

null

فهرست