سیستم های نظارت بر ترافیک و ثبت تخلفات هوشمند، موجب کاهش حوادث ناشی از سرعت غیر مجاز و عبور از چراغ قرمز می شود

Fast Chipsets

null

ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز

null

پارکینگ هوشمند

Automatic detection of various traffic violations

null

چراغ های راهنمایی هوشمند

ترکیب چراغ های راهنمایی با آرایه ای از سنسور ها

چراغ های راهنمایی هوشمند سیستم های ثبت تخلفات سرعت و عبور غیرمجاز از چراغ قرمز مجهز هستند، علاوه بر این با شناسایی بارترافیکی در مسیر ها زمانبندی چراغ راهنمایی را در بهینه ترین حالت تنظیم می کنند

فهرست