2004 2006 2009 2011 2014 2017 2019

عنوان پروژهمشترینوع پروژهزمان اجرامدت اجرا
عملیات تعمیر و نگهداری و بهره برداری از سامانه های پلاک خوان ثبت تردد و تخلفشرکت کنترل ترافیک تهرانBOT20162 سال
طراحی ،اجرا و بهره برداری فنی پروژه سیستم ثبت تخلف سرعت دیجیتال با سنسور راداری شهر تهرانشرکت کنترل ترافیک تهران20145 سال
طراحی،اجرا و بهره برداری فنی پروژه سیستم ثبت تخلف سرعت دیجیتال با سنسور راداری شهر تهران به تعداد مندرجشرکت کنترل ترافیک تهران20135 و نیم سال
طراحی ،اجراو بهره برداری فنی پروژه سیستم ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز شهر تهران در تعداد 40 معبر (مجموعا 40 سیستم حدود 200 لاین)شرکت کنترل ترافیک تهران20145 سال
طراحی ،اجرا و بهره برداری فنی پروژه سیستم ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز شهر تهران در تعداد 40 معبر (مجموعا 40 سیستم حدود 200 لاین)شرکت کنترل ترافیک تهران20135 و نیم سال
خرید ماژول LED 30 سانتی متریشرکت کنترل ترافیک تهران20114 ماه
تعمیر ونگهداری تجهیزات هوشمند،نظارت تصویری و مدیریت پارکینگها ی(موجود و در حال توسعه)شامل عملیات عمرانیشرکت کنترل ترافیک تهران20146 ماه
اجرای عملیات عمرانی مربوط به نصب و راه اندازی چراغهای راهنمایی و تجهیزات ترافیکی شرکت کنترل ترافیک تهران20141 سال
اجرای عملیات نصب و راه اندازی شبکه فیبرنوری تهران و تجهیزات مرتبط شرکت کنترل ترافیک تهران20141 سال
اجرای عملیات نصب و راه اندازی دوربین های نظارت تصویری و تجهیزات مرتبط شرکت کنترل ترافیک تهران20141 سال
بهره برداری از پارکینگ های طبقاتی تجریش و باهنر با ظرفیت اسمی 360 دستگاهشرکت کنترل ترافیک تهران20131 سال
اجرای عملیات نصب و راه اندازی شبکه فیبر نوری شهر تهران و تجهیزات مرتبطشرکت کنترل ترافیک تهران20131 سال
اجرای عملیات نصب و راه اندازی دوربین های تصویری و تجهیزات مرتبطشرکت کنترل ترافیک تهران20131 سال
اجرای عملیات عمرانی مربوط به نصب و راه اندازی چراغهای راهنمایی و تجهیزات ترافیکی شرکت کنترل ترافیک تهران20121 سال
بهره برداری از پارکینگ های طبقاتی تجریش و باهنر با ظرفیت اسمی 360 دستگاه(شرکت کنترل ترافیک تهران20126 ماه
مدیریت بهره برداری از پارکینگ های طبقاتی تجریش و باهنر با ظرفیت اسمی 360 دستگاهشرکت کنترل ترافیک تهران20126 ماه
اجرای عملیات برقی و مخابراتی مربوط به نصب و راه اندازی دوربین های نظارت تصویری و تجهیزات ترافیکی مرتبط شرکت کنترل ترافیک تهران20121 سال
اجرای عملیات مخابراتی مربوط به نصب و راه اندازی شبکه فیبر نوری شهر تهران و تجهیزات ترافیکیشرکت کنترل ترافیک تهران20121 سال
خرید سیستم های هوشمند پارکینگ های طبقاتی باهنر و تجریششرکت کنترل ترافیک تهران20123 ماه
عملیات تعمیر و نگهداری چراغهای راهنمایی هوشمند شهر تهران(موجود و در حال توسعه) شامل عملیات عمرانی ،برقی ،مخابراتی و دیگر عملیات مورد نیازشرکت کنترل ترافیک تهران20121 سال
طراحی،عملیات عمرانی و برقی و مخابراتی نصب و راه اندازی سیستم های هوشمند پارکینگ طبقاتی باهنر و تجریششرکت کنترل ترافیک تهران20123 ماه
خرید و اجرای چراغهای راهنمایی هوشمند و سامانه کنترل هوشمند مرکزی تقاطعات شهر اهوازشرکت کنترل ترافیک تهران20122 سال
خرید میکرو داکت فیبر نوریشرکت کنترل ترافیک تهران20121 ماه
اجرای عملیات عمرانی مربوط به نصب و راه اندازی چراغهای راهنمایی و تجهیزات ترافیکی شرکت کنترل ترافیک تهران20121 سال
خرید تجهیزات چراغهای راهنمایی.شرکت کنترل ترافیک تهران20134 ماه
اجرای عملیات عمرانی مربوط به نصب و راه اندازی چراغهای راهنمایی و تجهیزات ترافیکی شرکت کنترل ترافیک تهران20131 سال
خرید قطعات و تجهیزات جهت عملیات تعمیر و نگهداری و نصب و راه اندازی شبکه فیبر نوری و دوربین های نظارت تصویری سطح شهر تهرانشرکت کنترل ترافیک تهران20126 ماه
اجرای عملیات برقی مربوط به نصب و راه اندازی چراغهای راهنمایی و تجهیزات ترافیکیشرکت کنترل ترافیک تهران20111 سال
تعمیر و نگهداری تجهیزات هوشمند،نظارت تصویری و مدیریت پارکینگهای شرکت کنترل ترافیک تهران20112 سال
اجرای عملیات برقی و مخابراتی نصب و راه اندازی دوربین های نظارت تصویری و تجهیزات ترافیکی مربوطهشرکت کنترل ترافیک تهران20121 سال
فهرست