مدیریت و اجرای پروژه های ICT و سیستم های حفاظتی

دناوب

در زمینه های هوشمند سازی شهری و سیستم های هوشمند کنترل ترافیک حرف اول را می زنیم

مشتریان ما

 • Ministry of Defense
 • Tehran Traffic Control Company
 • Tehran municipal
 • Iranian Central Oil and Gas Company
 • Iranian Oil Pipeline and Telecommunication Company
 • National Iranian Gas Company
 • Petroleum (Oil) Engineering and Development Company
 • Ahvaz Municipal
 • Qazvin Municipal
 • Andisheh Municipal
 • Rasht Municipal
 • Rasht Municipal
 • Natoinal iranian oil company
 • National Iranian Gas Company
 • Razavi Hospital - Mashhad
فهرست